Темы диссертаций по педагогике » Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

автореферат и диссертация по педагогике 13.00.02 для написания научной статьи или работы на тему: Работа над речью студентов нефилологических факультетов на занятиях узбекского языка

Автореферат по педагогике на тему «Работа над речью студентов нефилологических факультетов на занятиях узбекского языка», специальность ВАК РФ 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
Автореферат
Автор научной работы
 Дадижанова, Нурхен
Ученая степень
 кандидата педагогических наук
Место защиты
 Ташкент
Год защиты
 1996
Специальность ВАК РФ
 13.00.02
Диссертация недоступна

Автореферат диссертации по теме "Работа над речью студентов нефилологических факультетов на занятиях узбекского языка"

У^ЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ

л\.

ТИЛШУНОСЛИК ИНСТИТУТИ

Кулёзма хуцуцида УДК 809. 437. 5 + 801.3

ДАДАЖОНОВА НУРХОН МАМАТХОНОВНА

УЗБЕК ТИЛИ ТАЪЛИМИ ЖАРАЁНИДА ОЛИЙ УЦУВ ЮРТ Л АРИИИНГ НОФИЛОЛОГИК

ИХТИСОСЛИКЛАРИДА У1СИЙДИГАН ТАЛАБАЛАРНИНГ НУТКИ УСТИДА ИШЛАШ

METO ДИ КАСИ

¡З.ОО.^—узбек тили уцитиш назарияси ва усулняти

Педагогика фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун такдим этилган диссертация АВТОРЕФЕРАТИ

Тошкент •— 1996

Пллнш тадцгщот Фаргона давлат- университета узСск тили са адабпёти удптиш методнкасп кафедрасида бажарилдн.

Х,имоя 1996 мил 1 ноябрь куни соат 14.00 да Узбецисюи Фанлар Академияси Тилшунослик институти ^узуридаги ДК 015. 31. 01 ра^амли докторлик илмий даражасини олиш учун диссертация ^П-.гояси буйита ихтисослашган Илмий Кенгаш шшшищида уткллилади.

Манзнлго^: 700170, Тошкент ша.\ри, И. Муминов

Иллщй рахбар —

педагогика фанлари докторн, профессор А. Д. ГУЛОМОВ.

Расдшй оппонентлар — филология фаилари докторн,

профессор А. БЕРДАЛИЕВ.

педагогика фаилари номзода, доцент Р. ИНОГОМОВА.

Етакчи лгуассаса —

Андижон давлат университет.

кучаси, 9-ун)

Диссертация билан Узбекиетои РеспуОлнкаси Фанлар Акадешшсишшг Асосий кутубхонасида танншиш мумкнн. (700170, Тошкент majqpn, И. Муиннои кучаси, 13-уй).

Автореферат 1896

Ихтисослашган Илмий Кенгаш кохиби, филология фанларн доктора, профессор:

Э. У. УМАРОВ.

КИРИШ

(ИШНИНГ УМУМИИ ТАВСИФИ)

Мавзунннг долзарблиги. Узбекистоннмизшшг з^озиргн ижтймоий-ицтисодий тарацциёт босцичида олий таълимни ривожлантириш, олий маълумотли етук педагог мугахассислар тайёрлаш сифатини яхшилаш олдимйзда рган знг му^им ва асосий вазифалар сирасига ниради. Зеро, Истицлолшш 1(улга киритгаи ёш Республикалшз учун уз ихтисослигини пухта биладиган, таълим-тарбия ншшш муваффачиятли ЯМЭ.ЛГЗ ошира оладиган, а ((ли, фикри, заковати, сузи ва иши билан боищаларга таъсир турсата оладиган етук малакали мутахасспслар керак.

Куп йиллар мобашшда шакллаигаи олий таълим тизнми бугунги куннинг юксак талабларига жагоб бера олмаслигшш ^аёт курсат-мовда. Чушш олий маълумот олаётган иутахассисларнннг куичилш: цисмини педагогии фаолиятнга туда тайёр деб булнайди. Ашшкса, мактабда ншлаётган уцитувчнларда огзаки ва е'сма ихтисосий нутцнинг етарли даражада ривожлапмай цолгаилиги таълим-тарбия ишишшг сифатига катта зарар етказмовда. ;

Олий \'1(ус юртларида олиб борилган узоч йиллик, кузатнш ва тсжрибалар шуни курсатдиьи, педагогии путч ва унннг мудим таркиб "¡1 ьпсми сеналгсн ихтисосий нуи;, хусусаи, нофилологик нхтнссслнкларда (математика, биология, физика, мехмат таъг.пми, жисмоний тарбия в. ихтиеослпкларда) талсбга жавоб берглайдн. Олий маълумотли диплом билан педагсггш фаолиятга йуллаима олаётган угнтугчнлар фикрнн нхчам, аник, мгптикан тугри ва татьенрчан баён этишда, мат I мазмунгип уз сузларн билаи 1;а1»та ёзкшда, матндаги асоснй фккрпи аз;срати'> слиб ёзншда, укилган плмкП асарга аннотация ёки такриз Гзпшда, иш ксгочларншшг мураккаб турларидан фойдаланншда, вокеа-^одиса, ишлаб чш(а>~--'ц жараёнига тавсиф езишда, маълумотпомалар тайёрлашда жид;'! и ],;ийинчиликларга дуч келмокдалар.

Олий маълумот олаётган ёшларнинг имло саводхонлиги х;ам талаб даражасида деб булмайди. Пухта имловий саводхонлимш таъминлаш, гарчаид урта умумтаълим мактабларининг асосии вазифаси саналса-да, бу иллат олий таълим босцичида ^ам уз ечимини топмаяпти.

Кузатишларимиз куп ^олларда нофилологик ихтисосликларда уцилаётган «Узбек тили» курсининг (40 соат) самарали натижалар бермаётганлягини курсатнб турибди. Даре машгулотларида талаба-лар ихтисосий нутцини ривожлантиришга чаратилган ижодий-амалий ишлар урнида филология факультетларининг узбек тили ва адабиёти мутахассислиги учун тузилган «Нутч маданияти ва стилистика асослари»ни ургашшшокда. Нофилологик ихтисосликларда уцитилаётган «Узбек тили» куреннинг фойдалилик даражасини кутариш, уни талабалар учуй ута зарур куникма ва малакалар ^осил чклдгришга буйсундириш узбек тили учитиш назарняси ва методикаси фали олдида тургаи му.чм вазлфа сапалади.

Олий упУв юртларишшг нофилологик ихтисосликллрида «Узбек тили» курсшшнг уцнтплиш муаммоси узбек тили у^итиш назарияси ва усулияти фанида маълум даражада урганилгая масалалардан бири саиалади. Чунончи, маш^ур филолог олимлар I". Абдура^монов ва С. Мамажоновларнинг нофилологик олий уцув гортлари талабалари ва учигувчнларн учун мулжаллалгая «Узбек тили ва адабисти» (Тошкент, и Узбекистон» пашриёти, 1995) '^1\ув цулланмаси шунингдек К Назаров дамда Б. Тоииевлар нинг шу факультетлар учун чицарилгап дастури бу йуналишда ташланган катта цадамдир. Виз эса узимизнинг илмий-тадцицот шшшизни «Узбек тили таълими жараёшща олий учув юртларининг нофилологик ихтисосликларида учийдиган талаЙаршшг нутки устида ишлаш методикаси» деб номладик.

Нофилологик ихтисосликларда талабаларнинг ихтисосий нуткп устида ишлаш жараёни илмий-тадцщотимиз объект р;илиб бел-гиланди.

Тадцш;от предмета сифатида эса нофилологик ихтисосликларда «Узбек тили» курсини уцитнш жараёнида талабаларшшг ихтисосий путчи устида ишлаш тизимини тадрщ этишни режалаштирдик.

«Узбек тили» курсини укитншда ихтисосий путч устида иплашнинг самарали й^лларшш ашщлаш тадчнкогюшзгшнг Оош иа^еади саналади.

Белгиланган мацсаддан келиб чш;чан ^олда цуйидагн вазифа-ларни бажаришнн режалаштирдик:

1. Муаммонипг педагогик-методик жи^атларини тавсифлаш.

2. Нофилологик ихтисосликларда путчнинг асосий хоы ашёсл булгап суз ва агамалар устида ишлаш, ихтисосий иутции шакллан-гпьит ва рввожлантиришиннг самарали йулларп, воситалари ва усулларидап фойдаланишни йулга чуйиш омнлларинн ишлаб чицнш.

3. Булазкак уцнтувчиларшшг турли путч услубларида фикр юрлтиш ыалакаларини кенгайтириш.

4. Талабаларда путч одобинн тарбиядашшшг чулай йулларинн белгилаш.

5. Ишлаб «шцилган глетодикпш т^жриба шлроитнда синовдаи утказиш; \ нинг натткаларшш уыумлглптприш.

6. 0.-л;й ^цув юртларишшг ксфидслсгпк кхтпсослиидарида узбек тили, бошка тпллар ва уз глутахасснслпгидан даре берадиган учитувчилар учун методик тавсиялар ишлаб чичиш.

Тидчпкотшшг меюдологик аеонши мустачил Узбекистон Республикасининг Давлат тили дгкидаги Цонуни, Узбекистон дунуматининг олий таълимни ривожлантприш тугрнсидаги чарор ва курсатмаларя, нутц одоби ^ачида шарч .мутафаккпрларннннг фикр-лари; нутч устида ишлаш методикасига сид мавжуд илмий ^амда илмий-тадрисий адабнетлгр ташкил киладп.

Диссертацион ишда курсатилган вазифаларни бажариш учун Куйидаги методлардан фойдаланилдк:

— тадчш;от мавзуси билан боглиц илмий-педагогик адабиётлар-та^лил чилиш;

— илгор гажркбаларип урганиш ва оммалаштирпш;

- суров усуллари (анкета суровларл. су.^оат, литерный г,.>;.) дан фондалашпл;

— даре машгулотлдрини кузптиш ва тахлпл цилиш;

— олип уцув юртн пофплологш; факулътетларида укийдиган талабаларшшг шкодни ёягча шнларшт тсглииуиш. ' ихтиссслпшга оид бажарган Седа ишлартш к^здан ксчирнш; семинар лаборатория машгулстлари дафтарларшш курпб чнкит;

— олпнган натпжаларни математик пул билан хпеоблаш на умумлаштирнш.

Тадк;иг,от хулосалариликг шнеичлялнгл ва асоелаигзилиги унинг ма1{садн ^амда вазйфаларпга мувофнч усуллар тшнмяни нуллаш билан таъмннланади, шушшгдек, аниц сифат-мицдор узгаришларп акс зттнрнлган илмпК та^лиллар билан тасдаклаиадп.

Таддещот боецнчлари. Тадцщот уч босгичда елиб борллдн:

Пнринчн босгичда (1688—1991 йиллар) тадкпкот маваусига алокадор илмпй-педагогик адабнС-тлар ?ргапплдге ва та.\лил атилдн; респ>бликамнз олнй укув юртларпшшг нсфилологик лхтисосликл::-ряда «Узбек тили» ф::шти укптиш юзпепдян илк тажргбалар урганилдн хайда умумлаштирллдп; талабалар путшшикг ривгжлал-гаплнк даражасшш белгилаш максадида аппклозчи тажрибл пшлари ташкил этплди; талабаларшшг нуткн устида ншлахи шлконлятларн \ ашщландн.

Иккнцчи босгичда (1991 —199.3 ниллар) ис-филологнк нхтн-сослнклар учун «Узбек тили»дан силон (зкепернментал) дастурлари ишлаб чш'илдн: нут¡; устида шилаш гояаендан ишлаб чикнлгпи м<? дотика сипов шлроптида текпшрилди.

Учинчи босцичда (1В93—1994 -Ниллар) уткааплган тажриба-сшгои пшларининг. иатижалари умумлаштприлди; слип укув юртларииниг нофилологнк нхтисоеликларида у ¿бе к тилпдаи даре берадиган уцитувчилар учуй тадрисий гавенялар ишлаб чнкнлди.

Тажриба-сшюв ишларц Фаргона, Бух 1;о па Хул:а::д давлат угшверситетларншшг математика, - биология, ушумтехиика, ише, жисмоштй маданнят, муспка нхтпсослккларида утказилдн.

Тад1;;к;отнииг ил",тал фаразн. Лгар олий у!;ув юртларинннг гефнлологнк лхтксосликларида укнтиладигап - «Уабск тили» курса талабаларшшг ихтисоскй лутцшш ривожлаптнршпга гаратклеп; даре машгулотларида булажак укптувчиларнинг педагогпк реалий фаолняти учун зарурпн билнм, куникма ва малакалар сплспласп тугри танланса, путц устирншга хпамат киладнгап тспишрш;лар мажмуасн ишлаб ^чкплса ва талабаларпинг шкоднп фаолиятига турткп буладигап таълим кетодларидан фойдаланилса, уларда нутцни тадбпркорликлн рлвожлаитнгшп имкониятлари кеигаяди.,

Тадг.п:;от1ШНг янтилнгп.' Ол1 й у'кув юртларгшшг пофплологш: пхтисосликларн учун «Узбек тили» курепдан талабаларпинг пхтисосий нутцн устида ишлг-т иш тпзими ишлаб чнцнлдп; путч устирншга хизмат киладигаи зарурий билнм, куникма ва малакалар силсиласн болгнлалдн; шу шцеадга хиймат цплувчи топганри;-;лар тузиб чикнлди; маитгулот м;ара?ппда талабагп: и;;:одий флкрлашга, лзланишга ундовч!! методларии ишга солишшшг йул-1'|уррщлари белгилаб берилдн.

Тад:;ю?отшадг клшш-пазархй кг, амалий ипамати шупдакп, олнй укус юртларшшпг лофплолошкч нхгисссликларпда «Узбек тали» ¡.¡рсидаи тялабалартшг нхшсеаЛ луть;и устидд деплашишг осеыш Ь^нэдишлари бслгллаб Сернлдн; Су й^палншларии акалдг. татба!,* гткшлшг ыстодньасн белгиланди:

Тадщщот накпкалзридаи псфшюлогик ихтпссслнкларда «Узбек тили» курен б$йпча дареликлар з^амда укув-тадрнсий куллапг.алар яратншда; шушшгдек, глалака оширнш писг.;тутларнда Уцвйдпгаи узбек чили 5'цитуачнларииииг малакасшш оншришдп ф с-11 д а л а 1111 ш ы и м I а ш.

Цуйидагп илг.шн мулохазалар ^плюяга ч1Щ_ариладп:

3. Пофелолошк ихтисосликларда укитнладпгаи «Узбек тили» курел талебглар иуирши ривсоклаитщшшда з^алн ишга солштаа1тгап куда катта имкогаштларга ига. Бу пмкошшалар излаб топилчас экан, булажак укшувчнларьш педагошк фаоявятга таКСрльб булмандн.

2. Узбек тили таълшшнкнг аыалдагп глазиуиида асоскй эътибор талабаларга -лисопий билнм, к^ипкла ва ыалакалар беришга ¡¡аратилган. Мазкур г.урс булалелк у^ тупчнларпн ихгнссспн пут:; билан 1{уроллангир1шаш к^злдоес зкан, ушшг самарадорлигига удшд бог.лб булгдайдн.

3. Ихтисосин нутрии ривок;лантирпш, ихтпсосин атаыалар устида ишлаш билан чамбарчас боглапган. Х,ар бир соатлш; даре машгулотнда ихтпсосин атамалар ва уларнпнг лугавнй ыаъколарп устида пшЛаш, атамаларни иуть;нй фаолнятда цуллаш дарешшг таркибий ниемнига анлашииц керак. Хусусан, ихтисослккка сид берилган матнаи уциш ва( уии уз сузлари билан ^айта ёзиш, матндан. .асссий факрни ажратиб сляб езкш, у^илган плдиш' асарга та^рнз, аннотация сзпш, глаълум бир нарса, во1{еа-<%однса, пшлаб чш;ариш л;араспншшг тавспфпьп ёз но, мулйяи бир асбобдап (ускунадан, дастгоздан) фойдалашгш юзаепдаи йурш{но;,т езиш, ишлаб чн1;ариш зкараопшш яхшилаш, таълиы-тарбия ' сифатшш оширпш юзасидан билдирншно.-да ёки маълуиотпома езлш, пш цогозларшшнг ыураккаб турларндан фойдаланишга ургатиш ихтисосии нуткни шакллантириш учуи'ута ыухныдир.

4. Тглаба таълим жарасшшпнг фаол ншловчисн,' шкодип фпкрловчпеи, изланувчисига айлапсааина, талабалар пут^и устида ишлаш имкопиятларн кенгаяди; машгулотшшг амалий фондалилик даразкаси ортади. 1

Тадшшот натпжалгршщ ышовдап угказпш, таргиб цшшш на омг:алаштириш Фаргона давлат университстпда 1091, 1992, 1993, 1894 йилларда утказнлган профессор-уцитувчиларнннг анъапавий шший-аглалпй анжунапларида, Фаргсна шах,ар уцитувчпларининг семинар кеигашлари па август кепгашларида кнлннган маъруза-ларида (1992, 1993, йцллар); Низомпй нонидаги Тошкент давлат педагогика - ииститутпда утказилган шшнй-амалий ■ йшчшларда уцилган маърузаларда (1993, 1994 йиллар) уз акешш топдн.

Тадг;ш;от натпжалари муаллиф тешонндан вълон килипган 7 та нлыпн ишда уз ифодасшш топди.

Диссертация. кнр!1ш, икки бсб, хулоса, асссий адабиётлар ру!1хатн ва илсшалардан иборат.

КШНИНГ АСОСИЙ 1МАЗМУНИ

Д(Хсертацилшшг кнрпш цнсшпда- мавзушшг долзарблигн, илмнй тадцпкотшшг сбъектл ва предмет, мад'сади, вазифаларп, ыллшй фарад«, яигидигп, тад^щот босцичдари, ишшшг >назариц в« амалнй кпмыати, ^пыояга чикариладпган асосий хулосалар, тадгрщот натшкаларглш снновдан утказиш, таргиб килнш ва ом.малаштнриш дараншси бернлган.

Ишппнг бнопнчп бобн «Ыофилологик ихтисосликларда педагогик нитк устида ншлашнинг плмий-назарии асослари» деб иомлангап булпб, бунда педагогик путцшшг узига хос хусусиятлари, нофило-логпк ихтисосликларда «$сбек тиля» курсшшнг мацсади, вазифалари еа узига хос хусусиятлари, нофилологнк ихтисосликларда утрйдиган та:!: балар иутккшшг кавжуд ахволи, илг.гш-тадч1ь..от иылусп бплан боглщ адабистлар та^лили .\амда талабаларда недагопш пу-пршнг ривожланишпга шкобин ва салбий таъсир-зтувчп омнллар уз нфодаспгш топган.

Ихтисоспй нутг{ мадашш нутрии тула-тукис уз'ичига цамраб олган булпб, у тугрплигн, укувчиларнннг еши ва били.м савиясига глоелпгп халда тушупарлилигл, лахжа таъсиридап холилиги, айни1-;са, педагог путки учуй ст булгаи унсурлардан фориглиги, нхтпссслнкка оид аташалар ва соха- сузларини тутри ^аида урнили Чуллаши, боплнги, ечнмлилиги билаи ажралиб турадн. Нутцнинг Gy куршшши фан со^аларнга дойр ласалаларннпг мо^шшнш баеи Чнлиш, ашщ ва равшан таърифлр бериш, иантн^ан яхлкт ншопарли хулосалар чнкарилпшп билаи узига хосдир.

Нофилологнк ихтисосликларда уцийдиган талабаларда ихтисосий путч нафакат огаллаиаСтган мутахасснелнкка оид фанларни уцитнш жараёинда, Салки шу ихтисосликларда учитпладигап «Узбек тили» г.ташгулотларн злг.шасига >;ам тушади. Бу фанни учитишдан «Узланадцггш аеосий ма>;сад булажак уцитувчлларда пхтисоспй нут^ исданнягппп шакллантнрнш ва рнвожлантиришдан нборатдир. Ьу мал-;сад «Узбек тили» курен олдига чуГшдаги вазифаларни кундаланг цилиб чуяди: i

— талабалар нутцшш ихтисосий нут^нинг хом ашёси булгаи суз билаи бойнтнш;

—талабаларни ихтисоспй путцинннг огзаки ва ёзма шаклларидап салтрали фойдаланишга ургатиш;

— нутккннг барча услублпрпдан фойдалапа олиш ыалакаларипи риссжлаитприш;

— талабаларда нутрий фазнлатларнп (иуткшшг тугрилиги,-П}т;лшлг сефлиги, иуткшшг чисчалпш, нуткш-шг учувчилар ру^нятнга :>.ослпгн, ьутаиииг апнклнги в.хлш) тарбиялаш.'

Белгнлапган иаксад и а вазпфаларип ¡иуваффачкятлн х;ал 1,илпш. «У-Сск тили» машгулотларшт маьруад тарзида амас, балки ал:а;пш нашгулотлар тарзида утказишпи та^озо атадн. Эгалланиши ло.л1Г,1 булгаи пазарий ыаълунотлар зса амалнй хашгулотлар билаи чаыбарчар богличликда берилади.

Кузатиш ва тажрнбалар шуни курсатдики, нофилологик ихтисосликларда учпйдигаи талабаларшшг на суз бойлиги, на огзаки ва езма иуткшшг рпвожланганлиги, на путч услубларидан

фойдалана сл«ш ддр-жгот: па нутрий фазидатдйрЕипг сг.ллаястзя тал^бга тиисб бьрадп. Масалап тажрибалар жарайшгда гашй ихтксослигида ^цийдкгьп талабалардих кпсдотэ иа тузларшгш* турдаргош, бпслогв* факулатетл таль баларидзн гслун ва узукиивг тур-ля рппл, бул'>v.í:u фи-пя-'а фзки уьлгувчллалидсп ксхакккагд ссд „та&талариа, 1/*!те41аи;гл«щаи гса ivoMCiprn» шаалларшл;:' нсмаарики tu:ö чш^ш 'халао атнлгалда, uas 1шис0слиги талаба-лари ьнслота ва туз ышларгашнг 52 уюнгшш, с'иологлар ксвун са узу Miniiir 55—GO фсизшш, фнзиклар мехтшкага олд ат.-глсларшшг СО—65 фопгшш сза слднлар. хслос.

Кугйтлшлар булаксак ¿нлтуЕчиларда огзаки ва Сз:ла луткшшг етарлп риьок-лаимагшляпы! курсатди. Айцш;са, ущ;лган илмий аа^сла шзмушши уз суз.^арн бллал кунта ¿зпш. маткдап acociuî фикрии • ажратиш, пллпй ас&рдан конспект слит, уцилган плыли acipra 'лал-рлз сайт. ихтпсселлкка олд глаълум бпр парса, вокеа-^одиса, лшлаб чл1-;арилг }караг~ншшиг тявсифьки Г-елш, му&йян Сир а>.бсбд£.н фойдалалкы югасндаи 1.?рга{нсм.а, Сзьш, ¡;:ил&.б >:m;apui:i -pa. M'ifiü j : ; ; ijjl > t r ; tjlt , л-^илам-тарбал глфалллл сп:иряш юлас.пд..;п ü;. д^рлиллолга ла é:i¡:ui ъ;ал,л,-..ллрп булаллл; уалту;:-

делрль рльслглллгал ¡.лтло.

Уиркл'-л бсб.лли' ьхлрлдл лалаилларшли.' ьхлт.согпя нупгшш i i; е:'.;ла.ялр]и.ли ва еалолл лл.л,енр олудлаа одй'ллар

ílsu'i {чл Guú <S'cUi: тялпмп! уьлтшп зклраГллда тал..0лла;> ¡íi.nr fíSTíi::ccíiii i¡yr:.«j;H р£,'.ис£:лз:ш1риш л,>л.с лклтлпрп» дсб лом-лалг: а буллб, Oy огбдд j'at-ci; '^улидлл злрурла бялплл ауллалм ьа аллр «.».•..•сяли-Н', Co.: лгл:г л'"?.;л л:арп; ллда у^увлиларалал ».ял<- еакодхонллглал ¡; ¡.сжялаштрнш ллл.илл:тллрч, уа&-к тплн м. ш-угот.'жулпя талабал: ;.)шпг су; СсПлигннн мап.-л-ы л aixna::;-:и ¡л;, тал; öc ларллнх' лл'лилссгл ни ледагепл; !лтгил,.<; ллл'ллпитирти лг,ча i;\v;;;£;pi¡, ïh;<cCi ;р : уïîhm'i ¡ л;'Ол;л-¡¡тпрлша

:;í ргта-ди у:- ипгш- г.:етодларп ' та.криба-сппоа ¡¡халаупшлл'

л.'гп;-:г-лар1.г хусуспда флкр юрнп'лади.

Нофткюлопш ихтлсос.ллрларда тал:балао нуn-jniii •ртесз.'лг.и-Tupiu-и куп нси^атде!: угепга * ннкаги ургат;!пл>га боглш;.

Mü'ii.'iy-.MHH, лофгпслопл: факультетларда '«УзСг:; ти::н> к? рскка íprí-iinui учуй afiíur ч'О соат вгкг зйфатил'ан. у. ö'.-i: ткляд&н бкрча ьхълукстларкл Oy л^'ддстда $w?n';t,-

î'iuu' г.'.с-/ка i'Vi;. Ь.'одоу.ш-.н шуггд^й . пап. д<дгак, талгбзлср öv yay« ирс дчетлдал ф-н ат vti зарурий бллн-глар < плихлсснгпт-л — ;\Х.1К' г-.нй иут1-.»тц шагллетшфиш ва ¡¡Пьеислглтлулшга ¡лл.адлгзь бллиг.:, куш:к:ла ьа малакалар ткзимяиипша—ург^падмар.

«'Кзбек ти.'Ш> :..,ашз:улотлари учун зарурий билим, куинклщ в! додш$л?рпц тенлашдл куилдаинлар.аътиборга олш!ади:

- - материалларттпг уз о;;а тилннн сс-вишга ^адгда у Сьлаи фахр:ш;яшг.ч булгаií таъскр дгргг.й-си;

— им Левин ва пунт.туацлон ыалакалар]:л лухта ' ггаллашга i 5'а;::лтнрл,аг. ллигл:

-- jf.v лхтлссглпглга оид зарурий атаглалар уелида ллллалиа.

— огсаки ва сама ихтисоснй путтртпх турлл шанл ва курл-ккшларидал тугрн ва улумлн фспдаланлшгл хизмат килншп:

— талабада пупрА фазплатларьп тарбпялашга буйсупди-рилганлпги.

Дпссертацшща цофилологнк ихтпсосликлар учуй тузплган «Усбек тили» лурешшнг дастурн (экспсриментал гуру^лар учуй) келтпрплгап.

Талабаларшшг ихтнсоспй нутки, бпрпнчл навбатда, нутциинг асослн хо.м ашсси — суз ва атамалар ыаъпоспнп билигага боглик. Л^лажак укптувч.нларнц суз ва атамалар олаыига олпб кирлштшг г.мкошштлари бсищоя куп. Чупопчи, атамалардаи фсйдаланпб диктант 5'1казпш, бир тушунчанп хам суз, ^ам ата.ма снфатнда' ¡;ул..иб гаплар тузпш (ыасалап, Отабек бар боглаи бсдани олиб, от боглангам томочга яцнплашди (А; Ь'однрпй). — Воглам тркислякда-ги чпзикларпИ' г Ски фасодаги спртларшшг пккн параметрга чн31щлн 6of-t.ii; булган оиласидпр. с.^.), уядош атамалар устнда ншлар (ласглаи, илоплар — зайтун штор плоил, капча плои, кулЗор клоп, чарх илоп, геа:<нлдог$ илон, у.ц илоп, чувалчшгснвнш кур плен, суз mica в.х.), бсрилгал атамаларппнг изо^лаш лугатшш тузпш сгшгари нжЬдии-аг-галип ншлар талабаларшшг лугат бснлнпшп ошпрпшда му.^пм ахамиятга зга.

Та лаба ларю гаг суз злхпрасн пафацат атамалар, балки баднпп буекдор сузлар, фразсологнк бприкмалар, тасвирпн пфодалар, .^икыатлл сузлар, макол ва маталлар х,псобига хам ошкб бормогп керак. ' --

Двссертацляда Узбек тили таълими зкараёнида талабаларнниг iiXTiicocirii ва псдагогнк нупрши ншкллантирнш хамда ривожланти-рнш лулларлга кснг урин ажратплган.. Берилган илмнй матннн у,'-;шл на упдап асосий фикрни ажратиб ёзши, укнлган ллмпн асардан конспект олиш, сициц хулоса (резюме) ёа.иш, аннотация, плыий кацолага ёки у^плгап бадинй асарга та1,;риз езпш, илмип нишолгр teinii, плмий матннн бадинй матнга айлаптириш, ихтисос-ликка онд ка'ьлум бир парса, во^еа-^одиса, ишлаб - члщарлш a/apatmmnxr таЕСифшш ёзши, ыуьйян бир асбобдан фойдаланиш юзасидан йурлкпома ёзпш, лшлаб чикариш ' жараСнипп яхшилаш, таълим-тарбня снфатнли оишрпш гозасидан бнлдиришнома ва мпълуяотнсма ёзпш нхтлссспй путкнн рпвожлантиришшшг ассскй омнлларидир

АТазкур бобда булажа.к укитувчпларлп флкрии огзакп баен рплншшшг нухокама, глуиозара кабн усулларпдаи фсйдаланишга ургатиш бораспда jpai фикр юрптнлган.

Талабаларшшг пыловпй'ва пупктуацнон сасодхонлпгп ёзма нутгкл рп:;с;клаитнршн билан чамбарчас адоцадорлнкда амалга ошлриладп. ■ _

«Узбек тили» машгулотларнда 'шлабаларпинг ихтнсоспй путщпш - рпвсжлантнрнш куп ■ жи^атдан уцитувчи- томонидаи тикападпган укктпш методларпга зр»м боглик. Мазкур фан амалнй пукалшадагп фан булганлпш сабаблн дарсда купро;'; талабаларпи таъ.г.п.м :кара;лп1Ы!;г фаол тлнглозчисига — субьсьтпга айлаптл-рпшга к;аратплган у1{нтпш мстодларидан фсйдаланишга тугрл' келадн.

Иккинчи бсбнпнг охиргн параграф« тажриба — спцоп ншларп-нинг натнжаларига баглшлалган. Диссертацияда ихтисосий путцшшг рш;ол;лакганлкк даразкасинп белгиловчл меъсрлар лшлаО чнцилган. Огзаки нуткнинг ривожлангалллк даражасн суздаш товушларни тугри талаффуз ьтиш, суз ва атамаларпи тугри уциш, гап оз^ангига риоя цилиш, адабий тлл меъёрларлда сузлаш, нутцнинг тугриллгн, софлиги, алидлиги, пхчаылиги, асосий мацсадни 1;амраб одганлиги, ахборот бсриш клммати кабнлар бнлан улчаиди. Езма нущ зса ихтисосллн.а спд бсрилган натяни у^лш ва ули уз сузлари бнлан бас л стиш, берилгал ,илмий матндан асосий фикрнп ажратиб олиб Сзиш, конспект юритиш, аннотация, такрнз, тавсиф-пома, йурицноыа ва билдиришиома еза олиш, , илыий-оммабоп мавзуларда иншолар ¿'за олиш, алии блр парса, во^еа-.^одиса, пшлаб чш;ариш жарапшни илг.ши, ю бздинй шаклда баел

кдиха олиш даражаси бнлан ашщланди.

Ишлаб чн^илган >;ар бир исъёрпй 1;у'рсаткпч асослда талабалар турт rypyj^ra ажратнлдн:

Вириичи гурух, (шартли «Л») сиг юцори гуру^ деб белшлатю-, бу гур\хга бсрилган скиоЕ-назорат тоншнрлалартш 80—100 фоизга тугрп бангарган талабалар клритнлдн.

j¡KKiiii4H rypyj; (шартли «В») юксрл гуру^ деб номланнб, Оу гуру^га топишрш;лар:ш G0—СО фоизга тугрн бажаргал талабалар ьиритилдп. ' —

Учиичл гуру^га (шартли «В<>) тонширлцларли 30—50 фоизга ел туртннчп гурухса (шартли «Т») Т0пширш{лар!ш 30 фонздал наст д^рзжада базкаргчн талаба.лар кнрнтилдп.

Талабаларнкнг ммловпЕ, нушлуациси ва услубнй хатолари шартли равишда О беллял б;тлан белгиландн. Ву турдаги хатолар. уз лдсбатнда, нккн гуру^га ажратнлдн. Хатоларшшг умумнй мш;дорн ' шартли холда «У» .\лрфи бнлан, дар бир галабага тушадиган хатоларнинг уртача шпедсри sea <~V» харфн бнлан белгиландн,

'Галабаларюшг ихтисосий нутцл i;ai¡ даражада рисожланган-лигини белгнлаш маг;саднда лазорат ^азгда зксперн:>:ентал гуру^лар учун бир хнлда 16 та елнов-назорат тогшшригидан фейдалаиилдл. —

Олиб борнлгаи тажрибаллр цуйидагн шпижаларии берди: Берллгал у.мумнн маъис./и сузларшшг (ыасалан, биология ихтисослигида, илоилар, балш\'лар, мапыунлап в.:\,: ътшё нхтлсос-лигида: газлар, оксидлар, мслекулалар в. лшемонии мадаииит ихтисослигида: сузиш, сакраш, югуриш каби) хусуспй маълоларл1 (уядошларл)ил ¿злб чи^ишга оид топширшрш. масалан, биология ихтисослигида тгжрибанллг бошлда назорат гуру^ида 57 иафап талабадан «А» даража—йуч, «Б» даража—10 нафар (17,5 фоиз), «В» даража — 28 нафар (49,2 фоиз), «Г» даража — 19 нафар (33,3 фоиз); тажрибэлинг охирида «А» даража — 4 нафар (7 фона), «В» даранса — 1-1 нафар (24.5 фоиз), «В» дяшжа — ил нафар (42,2 фоиз), «Г» даража—15 нафар (26,3 фоиз)пи таичлш зтган булса, экслеримелтал гуру^ларда тажрлба — синов

ншларшшнг охирпда <-Л-- даража — 10 нафар (1Й.2 ({юн:«). «Ь* даража — 22 нафар (39,0 фона), «Б» даралга — 15 нафар (27.У фолз), «Г» даража — 8 нафар (1-1,6 фонз )ип • ташкпл эгдп. Кн.мё. мусш-;а, фпаика-тсхиика, математика, жнемотш ыадапият ихтксос-ликларида з^ам юцорлдагнга 5'хшаш патижаларга зрпшилдк.

Берплган гапларда }çap Gup сулш упипг маълодолш бнлал алмаштиришга енд зкепериментнинг бошида топшнрикни 179 талабадан 1 нафари «А» даражада (0,6 фоиз), 26 нафари «Ь» даражада (14.5 фоиз), 96 нафари «В» даражада (53,6 фопз) на 56 нафари «Г» даражада (31,3 фоиз) бажаргаи булса, тажрпба-еннов ншларишшг охирида «А» даража 31 нафарнл (17,3 фоиз), «Б» даража 68 нафарнн (38,1 фоиз), «В» даража 02 нафарнн 34,6 феиз), «Г» даража эса 18 нафарнн (10,1 фоиз) ташкил этди.

Берилган атамаларш-шг млъпоенни нзо?;лаш ва улар ердамида гаплар ^осил чплишга онд топширш( хам экспериментиинг охирида уртача 53,6 фоизга ошдн.

Берилган илл'ин в а бадинй матшш ифодали укиш, упинг мазмушиш уз сузларн бплан сузлаб беришга енд топширш;ни бажаришда х;ам тажриба-силов гурухларнда аксперикентнипг бошмга ннсб;«тан охирида уртача утпш 56,7 фенгни ташкил ятди.

Ихтисосликка опд берплган ыавзуда диалогш; ва молологш; матк тузлшда хам тажриба-сииА гуру^пшшг 179 нафар талабаендап «А» даража 30 нафарнн (16,8 фоиз), «Б» даража 50 иафарни (27,9 феиз) даража 77 иафарни (43 фоиз), «Г» даража 21 иафарни (11,3 фоиз) ташкил зтдн. By топшпрш; буйича >;л.ч уртача усиш 54,9-фонши ташкпл зтадп.

■ Берилган ллмии матннн yi-;mn ва ундаи acociiii фшгрнп ажратлб ёзиш, yi\ii6 чнцилгац ллг.пгл асарга ,аннотация ва такрцз ёзишга енд топширикии бажаришда ^ам бнз шкорндагиларга ухшаш иатлжа-ларга s эрншдик. Бу нжодий — амаллл ишларии бажаришда -эксперимента.? гурухпииг 179 нафар талабаендап 26 нафари «д* даражада, 52 нафари <;Б» даралсада, 86 нафари «В» даражада ва атигн 15 нафари «Г» даражада булга'и патижаларга эришди. Ьу курсаткпчлар хам эксперииентшшг бошнга лпебатан 57,5 фоизг юкорн.

Укилгаи бадшш асар, курилгал кинофильм ёки тслевизпои рцуп гшнттиришига таедгаз ёзиш, ихтисосликка онд илмий ыавзуда пншо ёзиш, айни бнр нарса, вокеа-^одиса, ишлаб чнкаршп жараёли-шшг илмпл-бадиий тавсифшш ёзиш, ихтисосликка онд муаняп бпр асбобдан. (дастгоздан) фойдалалнш юзасидан нурикиома ёзиш. ишлаб члкарнш жараСнини яхшилаш, таълим-тарбия сифатнпи ошприш юзасидан мактаб г-лаъмуриятп: иомига' билдпришиома ёки маълумотнома, езнш, мая:лис карорпли сспшга епд топшприкларлп бажаршм натижалари .^ам тажриба-сынова гурухларнда казорат гуру^ларига нисбатан алча юкорн. Масалан, ишлаб чикаркш жараёнкни яхшилаш, та-ьлпм-тарбия енфатлни ошириш юзасидан мактаб маъмурппти нсг-лига бнлдиришнома ёки маълумотнома ёзиш ' буйича тажриба-сипов гурух,ларида (179 талаба) «А» даража 19 нафарнн (10,6 фопз), «Б» даража 68-иафарни (38 фоиз), ^-Ь» дйража 69 иафарни (38,5 фоиз), «Г» даража 23 нафарнн (12,9 фоиз) ташкил зтди.

Утпагилган то5!:рг.ба-гш:оз ишлярпдаи шу парса маълум булди-К1>, CKviicpM&eiiTinnir боышда талг.баларда ихтисосип нутишнг ры oir.j.anraiuasK даражасл пазсрат гурухларп бплаи деярлн Олр >ял cysi'TH. Зксверикеппа.нг охпрпга келкб, та5кркба-сшюв гуру.*;-j ;-1.идч 4 А» гуру;спга киритплгал талабалар «Г» гурухига кпритплган талао.;лап кпкдсрпга писбатаи 10-12 мар»'а юцорп екьнлшн гяълш булдп.

орягаллпш патижалар тад^нцот фаразшшнг тукрплг.гшл!, it;, ?!{ уотгрля::' гозаспдан кшлаС члгплгап . ii^калпшларшпï « ••.гсградсрлкгьии аула пзботладп.

iliuianr хулоса г.исылда тадцш-;от юзссидаи бс[л;лг<Л1 фитр^.'.р аумлаштпрплган:

1. Чирсйлп, мзсауидор, алш», малтичаи тугрп са 1;ям;а пути ул.лцнда >,a;,i, бугуп ^а»:, шаи-шуб^асш, келажакда цаи г.иссишггии i;aaiii;inpran, иггингирастгил, чмыщтлрадиган ыасалддир. Ьу ^оилаглар, гшы:;са, улрпувчл учун ута ыу.ушдир. j'IIj шхяг уч\п Сужала:: уцптувчи — бугупги с лип yaj13 иртлшшг талабасп — ûy bjpjpnii й.'.алгкаларга ургатцлмоги керак. Мадапг.й педагоглк к,, г., и ï ыуксммал эгаллаыай туриб, я:шшп' вуястган улкам ï. .•.a:.idpra ж; асб бсруьчл укптуычн булкши ыушаш эыас.

1. ьулажлк урпгуБЧлЛудмпшг нуткики рпажглапуириш давлаг алЕл.пллигл й.с.т,:и ï жтлг.юнп-лк'шсодип иасала еаналадя. Чушл: угптувчикпнг асосий та'ьсир кучи, куроли нутрднр. Иуи{и етарлп дараиида рпвожлаимагрп Укитуичя аса игаыиятга хам пжтшаопл, хам ш.тпеодлп зарар пелтпрадн.

3. Нузатиш ва тьжрлбзлар шуин куреатадикн, исфллололп; кхтнсослнклардл у^лйдлггл тылабаларщшг огза.ки ва ia:.ia нуп.п етарлп дгражада ривсжлпишгал. Ыустакил педагогии фаолнятга радам 1,5?лС1гйц У^пгувчнларшшг кулчллнк щюма уз фнкршш тшшшзгшдг бой тасаприй воспталарпдап фсьдалапгаа хелда огзакл та сйма шслслларда тугрп l-j равоп пфсдалашда сезпларлп ^ийинчи-дикларгэ дуч кслиоцдалау. Бу аса таълпм-тарбия сцфатига нгуда к.ггяа еалбпп таъслр курсат.мовда.

4. Исфнлолсшк ихтнсосликлардз' уг.пгиладягап «Гзбок ти.л':» фапл талабалар лутщлш ризожлаптарлшда глухлм урин сгаллсид М; зкур фая с сое; и сллпборнн купроа' ихгксос«»! пущ атлакаларшш ша ï: il ï лрпш, рш-сажнтриш на муксигааллаштир^га хизмат гплпп::! Л0311М. Нуткнпнг бу куршпллп фаи сохалар|;та дснр ыас.я.л4-ларишсг i.,oxj;sninш бл:п щллы, ашя; па равон таърпфлар бс>:1ш1, .мактп^ан ахлпт ва птояарли хулосал;р ».¡«{ара олиш била я пуп-ш.пг бсшп;а шаклларидап сжралнб турадп. Булажак ^нтувчи ыаптш.ан т^гри, ыушохадалар ;иа далнлларга бей, г\урплпшн н;к?;г>.Т).д.ш бяр бут\н нутцг;а купро'; зарурилт сезадп.

5. Нсф:и:ологлп ихтиссслкнлг.^да у/рл^днгая талабалзгпшг ихтпсэснй нутцнш! ]л;яолслантирпшга ижоби!5 таъспр зтувчн оыиллар Т1:лии.1г талаба очгида ж:г::;удлиги, упд t тплдап фейдалишш им1.оппятл;:рипш1Г шакл.*.'.нгаилпш, «Усб«; т;;л!а->1.:я махсус фан спфатпда шктсбда 1200 s оатдан зпгдрок машгулот дазоыида

ургангаллигл, т?лгб.*'Г.п у раб ту у гаи I:ут; .1111 п&рсит, слил • укув юр-гида ург.нлхладлг; л фаилар . еллснллсп кгОклар бу'лпЗ, са;.бан о:,л1л.:ар сараскга ыаоау,) к;. рсдди дарспкллр, куллалглалауппкг йучллгн, лугатлартшг старли эмаелшп, фанлараро алокадорлнкка етарлп эъткбор каратмасллк, каопур фашш ургапашга ажратилгги ил^'ига,:)' га -СО соатлл таплкпл атнн.л ил С-у алдр.'лллглл х;ал унумлп фа':делана с-лгласлнк (ззр„, рил кутдпй ?к1лакалар устада мплсш урллга «Узбек иглкмиит гспул-копдаларп, таъркфлари, тулиуьчлларплл ^слаштнрша), ягсиа иутций талабпклг йу.-лига кабнлар дкссблакадл. )>/ еалбни огаплллршнл' барчзсп доярлн б:ртзраф зтллгллм глуиаин булган сми.*лардпр.

0. Псфклслсгш; ихтисослпкларда унитпледигги «Угбгк тклцг> курсышпг даечурн булажак утлтувталарда ихтпсссил пут?;ин рлсеклактпр.лита хнзглат" ншл-дпган зарурпй билпмлар сьлсилаетш :';а:.1да щу бьлиыларга ыусофк:; кчладкган пушшла ва Ксгдшаларии у; кч;:га 1.а?араб ояксгп ксрак. «Узбек тила» ьурсид.-.ц ташкпл ;<тил{;днггн ^ар Сир соатлвк дара машгулсгл ихтисосий ¡¡> 'щии пч-Сшшит пашгулотпдьр.

7. Нхтх сс«а'| 1!у11;::нпг ссссгй хо:л глкси суздкр. л Узбек тили*. глашеулстларкд ; кхлхослпкил спд суз ва аталаларнлгг луг.л>! ¡; маълоларп уччлда 1:1!1.''глг!. чплнккг сн;:с...>п?лл; бойлнплг: : г. лла:н, талабалар лчллтпда оул ^згал суаларни уларышг гатти елнб карат л.лрказлй уршшл агаллаыегл керак.

У. Укнш ва угпш ?лала!.алар;1 у ехида тнлаш лафа^ат уртд макта'ларипяг, балки слий ум'уз юрт.-аришшг хал всгифасидпр.

■?УзбеК 1;;Л|1>> ЛшШГулОТЛарП буЛСЖиК УЧКТЧ ьЪнЛ^р^а рЛВСЛ у^ЛГ.Ч!, ифодали ва талхирчан укшн ыалакалпрлни келгайтлрлш, удштллл тлшулклл Па улл гла-.амиркб <. :;п ¡.ат.Птириб б,••.¿л ¡/пал куллкма-лари(Ги тс.коми.(лаштпрншк керак. Илмпй ш^нларии уцлб, асосий фнгрларлл ан;рата бл.ллл их-гисоснй путл у лун ута гду^пмдир. Шугкшг у аул бу й'а.'ип.'лар усгкда кцчт-щ «Узбек тили* ;,;ашгулот-ларпккнг таркибий ¡.иемкга айлапмогл зарур.

9. Нофилолспц; ихтисосликларда у1лп;длгап талгбал.арда ерзали иутц билан бир даторда, ёзма нутк ?;ам баб-баравар ривон;-.-'актлриллюгл ло, л?,1. Шулплг учул даре глагигулотларида ва дарс.^Л! I.у!'нагл пгйтларда мтлгл у'-;ли, угш уз сузлари билдп цгйтл сз];Ш, хтатпдг»1 асосий фш;рпн ак-:ратиб елкб Соиш, ллдпШ асарга с листании салш, илмпй аслрпи ук-'б чадлпл л.плиш са унга так]5пз {.зиш, н,'йя!й нпшолар сгннг, нарса, по:;са-;^одиса и;кл!_.б ч.щариш мараСшпшиг тявскфшш сз.чш скнгарнлар устида ф-1«ч ига олиб бормоги даркор.

10. Уцнтупчи уч}-н !:ундалик педагогии фг.олпятда турлл-туглал ил; ¡-.сгозларкдаи фсйдала1»йи Ута зг&ткй -'«¡рурплтдпр. «Узб«к т.:л»> иашгулодларида лхтис.ссликка сад муейяа " блр ссбоЗдг.и фелдалаллгл юзастщрц й5?ри;ско?.«а {'ки ишлаб чицариш жарас'тииш яхишлаш, т<Л'Л;;м-аа1.б]Л1 елфаглшн сшфит :сзас1,д^г: б;.'лдирпш::с:.-:а га маълуустисша, ь;арср. буйрук, ^кссбст, тг.лгбнома Сзиюга ур<а'1шл устида нш олкб борллса, казкур фалкн,-;г амалк]! 1;к:.:мати ертадн.

11 «Усбек тили» фгишш урганпшга ажратнлгап соатлар зргео-Сидци иыло па пупктуацлянп урганкьи учуй махсус соатлар ажра-•пнишиг ^ошэш лук. Имло ва пунктуация устцда шалаш ихтисоскл пут/с усткда шшюшшшг ажрллыас 1,исмига ьПлансапша, бу борада илхблй патпжаларшшг кулга ьпрптнлиши шубхаспздир.

Дпсссртацш! мавзусн юзасндан цуйидаги ишлар иълол чнллпгал:

1. Пхглсселиги филология булкагаи факультетларда талеба-лаг-пплг ныло сгводхснлнги усища лшлаш. Фаргопа, Н'Я-!.

2. Нагплологик (факультетларда талабалар суз бейлипша опшриш олшллари (А. Гуло.мов билаи х,амкорликда). V Республика илмнй-а.иаллн коаференцаяеншшг тезислари. Ташкент, 1094.

У. Нсфллотогнг; факультетларда талаблларшшг суд бойлипши ошириш. V Республика плмии-амалпй конференцпясшшнг тезпеларп. Тошкепт, 1984.

4. «У^пгувчп нуть;кшшг узлга хос хусусиятларл». «Тнл ва адабпет «таъллгли» ейиомасп. 1995, 1-есл,

5. Мактзб ела чили таълтшда тил ва луп; у.одлсаларннл фарцланлшиг ах,а.мияти (Т. Зиёдова билан >;амкорлпкда).

Туркай тпллар тараь;клётп муаытделарпга багишлакп.и республика клккл-амалпй апжуг.шли тезислари. Тошкелт, 1094'.

С. >"1;увчллар нут1;шш атаыалар билаи- бейитпш (Л. Гулсгйсв, Г. Тлласова билан хамкорллкда). Ока тили учлтувчлларл } чуй )ц'ллаима. Фаргсна, 1995.

7. Работа над сравнениями ка уроках узбекского языка в группах с русским языком сбучоппя. Вопрссы ?еср>ш л методик:! прс подоги шш русского, узбекского ц икосл раи-иых языков в национальной аудитории. Тезисы -докладов. Пакалд, 1995.

..........Р Е 3 30 ГЛ Е

Диссертационной работы Нурхон Дадгжаиовсй «Работа лад речью студентов лефллологлческих факультетов на выттних узбекского языка» -предстввлеинсй на сопсксине ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 — теория п методика преподовашш узбекского языка.

Методика работы над речыо студентов пефл::.-логических специальностей является одной из наименее разработанных областей теории методики прсподовапня узбекского языка. В результате .'.того студенты лефллологпчсськх спсцкальисстсй слабо владеют устной и мсьхетсб фермтан речи. Особенно оа:.:етиыы остается плохая постановка профессиональной рСч'Л которая отрицательно влияет на качество лодготовлнзаемых педагогических

кадров. - ' --:--

— Основная цель денного исследования — разработать г.ффектшшью путл, метод д и средств работы над речью студс птоз обучающихся в исфилоло: лческих факультетах вузов.

Новизна исследования заключается в том, что диссертант' разработала строгую концепцию, теоретическую основу и методику формировании профессиональной речи студстоз. Выработано также система упраилений и заданий слул;а.\их для совершенствования речи студентов.

В диссертации детально пересмотрено содержание курса узбекского языка в нефилолегпчеет.пх факультетах, разработана, методика обогащения словарного запаса студентов, работа над терминами, а также показаны пути развития профессиональной речи п методика повышения орфографической грамотности студентов.

Во второй главе вырабатывается система необходимых знании, навыков н умений по курсу «Узбекский язык». Определены новые, ранее неизвестные возможности в работе над усовершенствованием профессиональной речи студентов. В данной главе речь также идет о методах обучения устной и ппемешюй речи.

Диссертант предлагает выработать систему методик работы над профессиональной речыо студс итез исходя из специфики каждого факультета.