Темы диссертаций по психологии » Психофизиология

автореферат и диссертация по психологии 19.00.02 для написания научной статьи или работы на тему: Психологическая адаптация иностранных учащихся подготовительного факультета высшего медицинского учебного заведения

Автореферат по психологии на тему «Психологическая адаптация иностранных учащихся подготовительного факультета высшего медицинского учебного заведения», специальность ВАК РФ 19.00.02 - Психофизиология
Автореферат
Автор научной работы
 Борисенко, Александр Иванович
Ученая степень
 кандидата психологических наук
Место защиты
 Киев
Год защиты
 2000
Специальность ВАК РФ
 19.00.02
Диссертация недоступна

Автореферат диссертации по теме "Психологическая адаптация иностранных учащихся подготовительного факультета высшего медицинского учебного заведения"

ШСТІЇГУТ ПСИХОЛОГІЇ МГ.С.КОСТЮКА АПН УКРАЇНИ

Борисенко Олександр Іванович

, О ’

* ^ ** УДК 616-003.96+612.821+378.14-057

ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ СЛУХАЧІВ-ШОЗЕМЦІВ ПІДГОТОВЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ ВИЩОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

19.00.02 - психофізіологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

Київ - 2000

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вінницькому державному медичному університеті ім.М.І.ГІирогова Міністерства охорони здоров’я України.

Науковий керівник:

доістор психологічних наук,, професор Томчук Михайло Іванович,

Вінницький державний педагогічний університет ім.М.М.Ко-цюбинського, кафедра психології, завідувач кафедри. Офіційні опоненти:

- доктор психологічних наук, професор Корольчук Микола Степанович,

Міжнародний інститут лінгвістики і права, кафедра суспільних наук, професор; ,. •

- кандидат психологічних наук, доцент Хоружий Сергій Миколайович

Національний педагогічний університет ім.М.ІІ Драгоманова Міністерства освіти України, кафедра педагогіки і психології, доцент.

Провідна установа:

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, кафедра гігієни, Міністерство охорони здоров’я України, м.Київ.

Захист відбудеться "//" г,--^мл 2000 р. на засіданн спеціалізованої вченої ради Д.26.453.01 в Інституті психологі: ім.Г.С.Костюка АПН України, м.Київ-33, вул.Паньківська, 2.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інститут} психології ім.Г.С.Костюка АПН України, м.Київ-33, вул Паньківська, 2.

Автореферат розіслано "/Р^^.а^аДООО р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

/ /

'І /рал*

Балл Г.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Однією з актуальних проблем часної науки є проблема адаптації людини до нових, незвичних та стремальних умов існування (А.Е.Дубицкий и др., 1993; Х.Накаджи-і, 1994 та ін.). В межах цієї проблеми виділяється проблема адаптації зземних студентів і, зокрема, психологічної адаптації слухачів-іно-мців підготовчих факультетів (Н.А.Олефир, 1995; Ю.М.Швалб, 1995; И.Кича, 1982 та ін.). Порушення психологічної адаптації слухачів-іно-мців призводять до багатьох негативних наслідків - до порушень здо-в’я, поведінкових відхилень, зниження якості отримуваної освіти або віть до припинення навчання. Процес адаптації слухачів-іноземців може зглядатись як модель процесу адаптації українських студентів, що зволяє побачити причини труднощів адаптації останніх у відносно більш разній формі. Дослідження психологічної адаптації слухачів-іноземців цготовчого факультету актуальне також з точки зору вирішення про-:ем психофізіології стресу і адаптації, медичної, педагогічної та соц-пьної психології, психодіагностики мігрантів, психології управління гатонаціональним колективом та ін., що обумовлено інтегральним ха-ктером психологічної адаптації слухачів-іноземців.

Одним з можливих шляхів покращання матеріального стану вищих кладів освіти (ВЗО) України в сучасних умовах є підготовка високок-ліфікованих спеціалістів для інших країн, тому вивчення та оптиміза-я процесу адаптації іноземних громадян, що набувають освіту в нашій іаїні, зокрема слухачів-іноземців підготовчих факультетів, становить ' тільки науковий, але й значний економічний інтерес.

В проблемі психологічної адаптації слухачів-іноземців важливе місце ймає психофізіологічний аспект дослідження. Вивчення цього аспекту зволяє виявити неспецифічну реакцію індивіда та особистості на пере-тзання в умовах існування, що наближені до екстремальних і, отже, цкриває можливості як для отримання інтегральних індикаторів пере-гу адаптації конкретної індивідуальності, так і для контролю успіш-істі заходів щодо покращання психологічної адаптації.

Огляд літератури показав, що проблеми психологічної адаптації іно-імних студентів досліджені фрагментарно, переважно в межах робіт іціально-гігієнічного та педагогічного характеру (О.Е.Горлова, 1990; И.Кича, 1982; Г.В.Онкович, 1995; Н.С.Сигал и др., 1995; Н.В.Смирно-і, 1997; F.O.Adelegan, D.J.Parks, 1985; J.Allameh, 1989; P.G.Altbach et , 1985; G.Althen, 1976; G.Althen, 1991; D.C.Altscher, 1976; T.R.Anderson,

Т.Е.Муег, 1985; М.ВаМаББаге, С.Каїг, 1986; Д.ВеІсЬег, 1987; S-P.Bc W.E.Sedlacek> 1986 та ін.). Ще менше публікацій, в яких розглядає1 психологічна адаптація слухачів-іноземців (Н.А.Олефир, 1995; Шап лова Л.Я., Тимофеева В.Р., 1995; Ю.М.Швалб, 1995; Н.О.Шевченко, 1 Ь.Вошег, 1983). Психофізіологічних досліджень адаптації слухачів-земців нами виявлено не було.

В цілому проблема психологічної та психофізіологічної адаптації хачів-іноземців підготовчого факультету є актуальною, але майж дослідженою науково-психологічними методами. Актуальність і недості розробленість проблеми, суспільна і наукова потреба в її розв’яз зумовили вибір теми дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темс Тема даного дослідження входила як фрагмент в комплексну прогр наукових досліджень «Адаптація і розумова працездатність слуха іноземців з країн Південної Азії, Африки та Латинської Америки в > вах Поділля України», що виконувалась (в 1985-1990 рр.) у Вінницьк державному медичному інституті ім.М.І.Пирогова (нині одноіменний верситет). В цьому ж університеті (з 1996 р.) розробляється програь «Соціально-гігієнічної та медико-профілактичної оптимізації адаптац акліматизації студентів-іноземців до особливостей життя, навчанн охорони здоров’я в умовах Подолії України» (№ держреєстр 019611004909). Тема роботи пов’язана з тематикою досліджень Цег діагностики і корекції психофізіологічних станів Інституту психол АПН України ім.Г.С.Костюка (м.Київ). Формулювання теми дослідже узгоджено в Раді з координації наукової діяльності в галузі педагогі психології в Україні (прот.№6 від 14.10.1998).

Об’єктом дослідження є процес адаптації іноземних громад; умовах підготовчого навчання у ВЗО.

Предметом дослідження є особливості процесу психологічн психофізіологічної адаптації іноземних громадян в умовах підготов1 навчання в медичному університеті.

Мета дослідження полягає у виявленні ознак, чинників та закс мірностей перебігу психологічної адаптації слухачів-іноземців підгог. чого факультету медичного університету і пошуку на цій основі шл: її оптимізації.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан дослідженості проблеми психологічної і г

з

^фізіологічної адаптації у вітчизняній та зарубіжній літературі.

2. Розкрити сутність періодів процесу психофізіологічної адаптації тухачів-іноземців до навчання у ВЗО.

3. Виявити ознаки, закономірності та механізми зниження психолог-:ної стійкості у слухачів-іноземців як механізму адаптації.

4. Встановити чинники напруженого характеру перебігу процесу пси-злогічяої адаптації.

5. Визначити основні шляхи оптимізації психологічної адаптації слу-ічів-іноземців.

Методологічну та теоретичну основу дослідження складають знцепція загального адаптаційного синдрому (й.ЗеІуе), системний підхід ...у.ВегІаІапііу, ЇІ.Аскоіі, В.Н.Садовский), теорія фрустрації Ї.КоБепгшеід). Слід зазначити, що методологія проблеми психофізіо-згії транскультурального переміщення дорослих загалом ще не роз-зблена.

У дослідженні використовувались такі методи: спостереження, екс-еримент, інтерв’ю, тестування, аналіз документації, лонгітюдиналь-ий метод, метод «поперечних зрізів» та спеціально розроблений нами етод прогностичної дисоціації. Надійність та вірогідність результатів ібезпечувалась використанням методик, адекватних меті та завданням зслідження, застосуванням методів математичної статистики.

Наукова новизна дослідження. Вперше проведено наукове дослід-:ення психофізіологічної адаптації слухачів-іноземців підготовчого фа-рльтету. Розробленно типологію порушень адаптації в початковий пер-д навчання у ВЗО. Експериментально доведено, що до кінця навчаль-зго року успішної психофізіологічної адаптації у слухачів-іноземців не дбувається. Встановлено, що специфічним для них чинником стресу є зве культуральне середовище. Розкрито фізіологічні механізми психо-огічної адаптації слухачів-іноземців. Виявлено, що ризик порушення цаптації відносно вищий при індивідуально-обумовленій слабкості за-ільних адаптаційних ресурсів, емоційної або вольової регуляції. Роз-облено новий метод психологічного дослідження адаптації - прогнос-ичної дисоціації.

Теоретичне значення дослідження полягає у розширенні науко-их уявлень про процес адаптації при транскультуральному переміщенні, ібгрунтовано положення про такий психологічний механізм адаптації пухачів-іноземців, як закономірне зниження психологічної стійкості і

показано, що це є одночасно і умовою адаптації, і фактором ризи; порушення.

Практичне значення дослідження. Отримані дані можуть буті користані в практиці навчально-виховної, лікувально-профілактичн адміністративно-управлінської роботи на підготовчих факультетах медичного профілю. Розроблено організаційно-методичні засади пс діагностичної роботи на підготовчому факультеті. Дано практичні р мендації, спрямовані на покращання адаптації слухачів-іноземців. зультати дослідження можуть бути використані на підготовчих фак тетах навчальних закладів різного профілю, для проведення діаг тично-консультативної роботи з представниками широкого кола о< утрудненою адаптацією.

Особистий внесок здобувана. Внесок співавторів публікацій сується суміжних зі змістом дисертаційного дослідження питань.

Апробація. Результати роботи доповідались на Міжнародній на; во-практичній конференції «Фізична культура, спорт та здоров'я не (Вінниця, 1994); Всеукраїнській науково-методичній конференції < ховання студентів у технічному вузі» (Київ, 1996); IV об'єднаній мед; технічній конференції з міжнародною участю (Вінниця, 1996); XIII і ково-практичній конференції вищих медичних закладів освіти (Вінн 1997); науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю Вінниц обласної психоневрологічної лікарні ім.Оі.Ющенка (Вінниця, 1997); уково-практичній конференції до 100-річчя Лікувально-виробничогс 'єднання «Міжобласний клінічний психоневрологічний центр» (Днії петровськ, 1997); 4-й університетській науково-практичній конфере молодих учених та фахівців ВДМУ (Вінниця, 1998).

Проведено апробацію роботи на спільному засіданні кафедр пс атрії, загальної та медичної психології, нормальної фізіології, загал; гігієни та екстремальної медицини Вінницького державного медичі університету ім.М.І.Пирогова та кафедри психології Вінницького і жавного педагогічного університету ім.М.М.Коцюбинського.

Впровадження. Матеріали дослідження впроваджені в навчаль курс «Основи психогігієни та психопрофілактики найбільш пошире патологічних станів та захворювань» на кафедрі психіатрії та меди» психології Вінницького державного медичного університету. Резулі ти дослідження знайшли відображення в методичних рекомендаціях

іацівників підготовчих факультетів для іноземних громадян та вироджені в роботу таких навчальних закладів України: Вінницький дер-івний медичний університет (на кафедрах українознавства і природних наук підготовчого факультету і в здоровпункті університету), гіпролетровська державна медична академія, Харківський державний даичний університет, Українська медична стоматологічна академія, ано-Франківська державна медична академія, Луганський державний дачний університет. . , . .

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 19 наукових іаць. ...... .. , . .

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, яти розділів, висновків, списку літератури (139 джерел) і.додатків. Ро-іта викладена на 177 сторінках машинопису, проілюстрована 14. рисками (на 13 сторінках)та 41 таблицею .(на ЗО.сторінках),. . .

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтована актуальність теми, зв'язок роботи з науковими юграмами, мета і завдання дослідження, методологія і методи, наукова >визна результатів, теоретичне і практичне значення дослідження, орми апробації і публікації результатів дисертації. . . . .

Перший розділ "Адаптація іноземних громадян до умов навчання як :ихологічна проблема" присвячений аналізу сучасного стану вивчення эоблеми психологічної. адаптаці іноземних студентів і слухачів-оземців підготовчого факультету. Серед описаних в літературі психо-)гічних проблем, з якими стикаються іноземці по прибутті на навчан-

і, виділяються такі проблеми: нової культури (зокрема, втрата доступу > звичної культури, необхідність пристосування до способу життя ішої країни); спілкування (з іншими студентами, з місцевим населенім та дефіцит спілкування, почуття самотності); адекватного рівня івчальної мотивації; якості , емоційного реагування (передовсім реагу-шня: тривожного характеру,, а також, психічної напруженості); дповідності індивідуальних здібностей слухачів-іноземців вимогам, що всуваються перед ними; необхідності зусиль при вивченні мови; протоми самоорганізації . (що обумовлені необхідністю самостійного нування - без контролю батьків, а також і самоконтролю навчання); їмпу навчальної роботи; режиму пращ.і відпочинку; формування звич-и вести здоровий спосіб життя та ін. .

Спираючись на дані літературних джерел, до основних аспектів про-

блеми психологічної адаптації слухачів-іїюземців можна віднести пробл ми акультураційного стресу і трансляції культури. Прояви акульт раційного стресу звичайно спостерігаються прй переміщенні в умови но£ культури, особливо скільки-небудь віддаленої. Серед наслідків акуяьт раційного стресу можливе підвищення нервово-психічної захворюванос насамперед меясової/та багатоманітні прояви психологічного Стресу. Пр блема трансляції культури полягає по суті у необхідності переформуван особистості, або ж зміни її властивостей у відповідності з особливосте нових культуральних умов: При недостатності культуральної адаптаї можливі різноманітні психологічні, зокрема поведанкові, порушення. Пр блеми акультураційного стресуі трансляції культури стосовно, слухічі іноземців становлять інтерес, відповідно» з психофізіологічної та психох го-педагогічної точок зору, які ми розглядаємо в едності :

Шляхом теоретичного аналізу і узагальнення літературних джерел на» виділено п'ять типів пЬрушйїНЯ адаптації в початковий період навчання ВЗО, а саме: психофізіологічний, ментально-інформаційний, особисті» психологічний, соціально-психологічний і' профорієнтаційний. Для кожк го з цих типів окреслено шляхи профілактики і корекції порушень ада тації. Всі вказані типи можуть мати місце у слухачів-іноземців. При цьої найменш специфічним типом поруШенння є психофізіологічний, віднос: більш специфічним - особистісно-психологічний. :

Проведено аналіз джерел з питань психології та психофізіології стрес зокрема досліджень функціональних станів як фаз розгортання стресої реакції. Враховуючи специфіку психологічної стресової реакції порівняне фізіологічною, нами виділено фази психологічної гіпоакгаваї гіперактивації (особливості якої полягають в підвищенні загальної акт вації разом з ознаками дисфункції вищих психічних процесів) та висе ження. Значення такого підходу полягає в можливості індикації рів інтенсивності саме психологічного стресу на основі спостереження пст логічних проявів стану-фази. Отримання інтегрального показника рів стресу відкриває шлях для подальших структурних досліджень • відповідному рівні. . • ...

Розглянуто психологічні якості іїідоівіда, що пов'язані із стресості кіспо. Серед них відзначено властивості темпераменту; якості ексц: вертованосгі і нейротизму, вольові якості та індивідуальну "стресо біографію". Проаналізовано зв'язок зі стресостійкіспо рівня особист ної значимості ситуації (певного рівня мотивованості в поєднанні з сі

ою нервової системи), де має місце інвертована Ц-залежність. Послаб-ення стресостійкості за певним параметром є фактором ризику утруд-еної адаптації.

В результаті аналізу літературних даних сформульована робоча гіпо-їза дослідження, яка полягає в припущенні, що механізмом психолог-іної адаптації слухачів-іноземців до нових природних та соціально-куль-уральних умов є тимчасове закономірне зниження психологічної гійкості, що є одночасно і умовою адаптації і, при надмірній вираже-зсті, фактором ризику її порушення.

Другий розділ «Методичний інструментарій експериментального дос-ідження» присвячений розкриттю специфіки психологічного обстежен-и слухачів-іноземців. Описані форми організації обстеження, дана ха-актеристика експериментальної групи (ЕГ - слухачі-іноземці), груп кон-ролю (КГ - вітчизняні слухачі підготовчого відділення) і порівняння 'П: ГП-ІС - іноземні студенти І курсу та ГП-ВС - вітчизняні студенти ізних курсів медичного університету). Здійснено обгрунтування вибору «спериментально-психологічних методів дослідження та подано харак-гристику методів і прийомів обробки результатів дослідження.

Проведено обстежень (включно з повторними): представників ЕГ -243, ГП-ІС - 43, КГ - 233, ГП-ВС - 241, разом взятих - 1760. У третьому озділі «Застосовані методики та первинний аналіз результатів дослід-;ення» викладено результати експериментального застосування конк-етних діагностичних методик.

Проаналізовано дані, які характеризують динаміку розумової пра-ездатності представників ЕГ в порівнянні з КГ і ГП, для чого були зсліджені формальні (незмістовні) характеристики уваги: обсяг, пере-лючення та характер реакції на «інформаційне навантаження». При ьому всі параметри уваги досліджувались в динаміці і пов’язувались з ірою адаптованості досліджуваних груп. В результаті вивчення особли-зстей уваги з’ясувалось наступне.

Слухачі-іноземці протягом всього навчального року перебувають в гані психологічного стресу. Цей стан особливо виражений в період 1-7 нів після прибуття в університет, а найбільш імовірним фактором стре-у є перебування в новому середовищі взагалі. В ЕГ виявлено значиме меншення показника обсягу уваги (збільшення часу роботи за тестами Іульте і Платонова), погіршання переключуваності уваги (за тестом орбова) відносно рівня КГ. Протягом першого місяця спостерігається оступове наближення параметрів уваги в ЕГ до рівня КГ, що свідчить ро відносну успішність процесу ранньої адаптації. Виявлено ряд про-

явів підвищеної варіабельності обсягу уваги в ЕГ (в різному часої масштабі: від кількох хвилин до кількох місяців), що відображає явність стану недостатньої адаптованості. У другому навчальному местрі в цілому по вибірці ЕГ спостерігається тенденція до висках вості уваги, при цьому перші її ознаки починають з’являтися вж третьому місяці навчання, а на сьомому-дев’ятому місяцях ця тенде набирає сталого характеру, що свідчить про труднощі адаптаці більш пізніх її етапах. Виявлені ознаки «кінцевого пориву» на 8-9 » цях навчання, що проявлялось в покращанні характеристик уваг обсягу) разом із збереженням проявів виснажливості (що відобража ся на кривій працездатності). Імовірно, що в цей період відбуває перехід на новий, більш глибокий регістр адаптаційної енергетики.

За параметрами обсягу уваги проведено періодизацію психологі адаптації ЕГ протягом навчального року. Виділено такі періоди: раї (1-14 днів), неповної (15-180 днів), напруженої (181-210 дн мобілізованої (211-270 днів) адаптації; проаналізовано сутність кож періоду.

При підвищеному «інформаційному навантаженні», яке створюва шляхом збільшення перцептивного поля (з 25 до 49 клітинок в таб, ному тесті уваги), спостерігається більш виражене падіння продук ності роботи в ЕГ, ніж в КГ, що свідчить про більше напружі адаптивних механізмів в ЕГ. Аналогічно, в міру покращання адапт ності (простежено в ЕГ в динаміці протязі першого місяця), поліпш лась і реактивність на навантаження. Зроблено висновок, що пре «інформаційним навантаженням» може застосовуватись для дослід? ня функціонального стану стресу, в якому перебуває обстежуваний (: чому, що важливо, незалежно від його індивідуально-характерних с ливостей).

Для кількісного індивідуалізованого вивчення процесу навчал адаптації застосовано розроблений нами метод прогностичної дисоці Сутність методу полягає в пошукові психологічних властивостей поліпшують або погіршують прогноз адаптації на основі встановл* відхилення від прогнозу успішності діяльності, складеного за певн психофізіологічними властивостями індивіда, пов’язаними з цією усі ністю. Так, в проведеному нами експериментальному дослідженні ( враховано зв’язок параметрів уваги (її обсягу) і навчального балу з п мету «мова» (в період обстеження - російська мова). Виведена емпірі формула 3.1 для прогнозування навчального балу на основі вимірювг обсягу уваги:

Ур = 5 - (X: 50), (3.1)

де Ур - прогнозований за тестом Шульте навчальний бал; X - се-ідній час роботи за тестом Шульте (в секундах на одну таблицю). Різниця югнозованого і реального навчального балу розглядається як індиві-гальний показник адаптованості і надалі може використовуватись для ясування участі в адаптації інших психологічних показників.

Наприклад, при застосуванні методу прогностичної дисоціації з'ясуйся зв’язок показника адаптації із ствердними відповідями на такі пи-.ння тесту «ЧХТ»: «У вас твердий характер і ви можете успішно ;рувати людьми?»; «Якщо з вами повелися несправедливо, у вас все з гк валиться, робота не йде?»; «Вам дуже подобаються чудові краєви-і?»; «Чи любите ви (або любили раніше) доводити теореми?»; «В житті : було такого випадку, щоб ви нетактовно повелися стосовно вчителя іо намагались його обманути?». Відповідний зв’язок виявився і з запе-ічуючими відповідями на такі питання: «Під час навчання в школі ійбільш неприємним для вас було виконання завдань з математики?»; Зам дуже важко пристосуватися до нових умов життя і роботи? Перехід і будь-яких нових умов життя, праці, навчання здається нестерпно іжким?»; «Ви людина особлива, незрозуміла для інших, не така, як і?». Отже, не отримуючи ключових відповідей слухачів-іноземців на питання при обстеженні в початковий період адаптації, ми можемо іредбачити, що їхня адаптація, принаймні та, що виражається в рівні :пішності навчальної діяльності, буде загалом відносно гіршою, ніж т отриманні ключових відповідей.

Таким чином, проводячи тестування на ранніх етапах адаптації, ми зжемо за допомогою методу прогностичної дисоціації передбачати ви-їдки із можливим порушенням адаптації на подальших етапах, форму-іти «групу ризику» та проводити відповідну профілактиктичну роботу.

Результати дослідження за допомогою ряду тестів динаміки психо-юційного стану показують, що в ЕГ вже на початку навчального року юстерігаються певні, ще не досить сильно виражені, ознаки нервово-:ихічного напруження (тест «НПН»), загальної виснажливості (тест Пкала астенічного стану» - «ШАС»), несприятливі зрушення в емоційній [зері (тест вибору кольорів). В кінці навчального року спостерігається ісилєння цих несприятливих тенденцій, тобто починає переважати тен-їнція до виснаження. Це стосується наростаючого відчуття утоми, іпруження при роботі, практичного збереження протягом навчального жу гіпобулічної реакції (за результатами гіпоксемічної проби), усві-

домлюваних змін у перебігові уваги, мислення та ін., появи чи поглі лення розладів потягів (сну, апетиту), ряду вегетативних проявів, і яви чи посилення неприємних або больових відчуттів з боку різних орта та систем організму (за тестами «ШАС», «НПН»), поглиблення несп] ятливих змін в емоційній сфері (за тестом вибору кольорів).

Проаналізовано результати дослідження особистості представни ЕГ за допомогою тестів «УНП» («Уровень невротизации и психопати ции»), «16-РЕ» (особистісний тест Кеттела), «ЧХТ» («Черты характер темперамента»). Спрямованість змін особистості (тест «16-РГ») не су: речить результатам, отриманим за іншими методиками, і стосуєт: зростання імпульсивності (фактор -Е), емоційної нестабільності (-і-тривожності (-0), фрустрованості (-<24). Рівень вираженості психопа логічних проявів (за тестом «УНП») в ЕГ достовірно не відрізняється рівня КГ, однак тенденція до більшої вираженості окремих ознак п хопатології (за шкалою «психопатизація» тесту «ЧХТ») спостерігаєт: в ЕГ в динаміці робочого дня (р < 0.05) та навчального року (р < 0.1 тобто дещо посилюється у зв’язку з станом утоми.

Проаналізовано зв’язок з адаптацією шкали «нещирості» (Ь-шкал внаслідок чого зроблено висновок, що виразне підвищення відповід. го показника (р < 0.001), спостережуване у слухачів-іноземців, є п] явом реакції «психологічного захисту» і може розглядатися як оди критеріїв особистісної психологічної адаптованості.

До інших психологічних особливостей, які також стосуються прої су адаптації слухачів-іноземців (за результатами частотного аналізу від відей на питання тесту «ЧХТ»), віднесені: прояви сили нервової систе за збудженням і гальмуванням, ознаки фаз гіпо-, гіперактивації та в: наження, вегетативного та емоційного неблагополуччя, окремі риси пі хопатології, рівень складності прийнятної діяльності, спрямованість певний характер пізнавальної діяльності, прояви «психологічного за: сту», особливості уяви та специфічні риси спілкування.

У четвертому розділі «Загальний аналіз та інтерпретація резу. татів дослідження психологічної адаптації слухачів-іноземців» проана зовано специфіку такої адаптації. До неї, очевидно, слід віднести «пі хокультуральний дисонанс», що виникає внаслідок різниці культур: і тивної (культура походження) та інтегруючої (культура перебування також «поділеність» психологічного часу особистості, що має місце вн лідок тимчасового характеру перебування іноземця в умовах інтегру чої культури, тобто його особистість повинна одночасно і зміниті (для адаптації до нових культуральних умов), і залишитись самотото

по (для реадаптації при поверненні в культуру походження).

На доповнення до вищеописаної (розробленої на основі літературних шх) типології порушень психологічної адаптації студентів, нами опию ще один тип порушення адаптації - «транскультуральний», спе-$ічний для слухачів-іноземців (а також і для студентів-іноземців). рактеристика цього типу отримана завдяки узагальненню даних літе-гури та проведеному нами експериментальному дослідженню. Проаналізовано механізми, що лежать в основі експериментально 'ановлюваних психологічних змін у слухачів-іноземців. В якості фізіо-'ічного механізмому зниження психологічної стійкості розглядається ханізм «генералізації реакцій», а при ускладненій адаптації (обумов-іій складністю середовища) - їх багатократної генералізації. Системний аналіз адаптації (Ь.у.ВеНаІапііііу, В.Н.Садовский, П.К.А-<ин, КАскої! та ін.) засвідчує, що у слухачів-іноземців можливе оікнення протиріччя між психобіологічною і психосоціальною виправ-іістю реакцій - в силу переходу від соціально-виправданого до біоло-но-виправданого способу реагування. Це може бути чинником виник-іня у них психологічних проблем.

У п’ятому розділі «Практичні рекомендації з оптимізації психолог-ої адаптації слухачів-іноземців» в якості основних шляхів оптимізації гхологічної адаптації пропонується: з метою охорони і тренування пси-{зізіологічних адаптивних ресурсів проведення психогігієнічних і пси-ірофілактичних заходів; для гармонізації емоційно-почуттєвої сфери )середження зусиль на загальнокультурному розвитку слухачів-іно-іців з опорою на їх вищі почуття (інтелектуальні, моральні, естетичні праксичні); для управління процесом транскультуральнОЇ адаптації кливе використання балансування стресового впливу фактору нової хьтури і антистресового впливу фактору нативної мікросоціальної тримки (у формі курації старшими студентами відповідного етно-іьтурного походження); з метою оптимізації вольової функції слу-[ів-іноземців - вироблення у них уміння саморегуляції свого психіч-

о стану (в поєднанні із психопрофілактичними заходами). .

У висновках зроблено підсумок проведеного в роботі теоретичного жспериментального дослідження, результати якого в цілому підтвер-[и основну гіпотезу дослідження. Намічено перспективи подальшої оти з досліджуваної проблеми. Узагальнення результатів дисертацій-роботи дозволило дійти таких висновків:

1. Шляхом аналітичного огляду літератури встановлено, що пробле-психологічної адаптації слухачів-іноземців підготовчого факультету

є актуальною, але недостатньо дослідженою. В ній можна виділити основних аспекти - трансляції культури і акультураційного стресу становлять, відповідно, психолого-педагогічний і психофізіологічний прямки досліджень.

2. На основі теоретичного аналізу розроблено типологію поруп адаптації студентів у початковий період навчання у ВЗО, виділено т порушення психологічної адаптації: психофізіологічний, ментально-інс маційний, особистісний, соціально-психологічний і профорієнтацій Всі вони можуть мати місце у слухачів-іноземців; отримані експериї тальні дані вказують на велику значимість у слухачів-іноземців ш шень психофізіологічного типу. Проведене дослідження показало, х слухачів-іноземців можливе порушення адаптації специфічного ти транскультурального.

3. Проведено періодизацію процесу адаптації ЕГ за показниками зумової працездатності, вираженої в параметрах уваги. Виділені періоди адаптації: ранньої адаптації (1-14 днів від прибуття), непо адаптації (15-180 днів), напруженої адаптації (181-210 днів) і мобілізов адаптації (211-270 днів). Експериментально встановлено, що повної і хофізіологічної та психологічної адаптації до кінця навчального рок відбувається, у слухічів-іноземців наявне перенапруження адаптиі механізмів, особливо наприкінці навчального року.

4. Експериментально виявлені конкретні ознаки зниження психо ічної стійкості у слухачів-іноземців, а саме: зниження ефективності уі погіршання стану емоційно-вольової сфери та падіння реактивное; підвищене навантаження. Імовірно, що це зниження відбуваєтьс. фізіологічним механізмом багатократної генералізації реакцій.

5. Індивідуальні труднощі адаптації пов’язуються з психобіолог обумовленим, але психосоціально не завжди адекватним, знижеь психологічної стійкості, що виявляється в уразливості психофізіолі них адаптаційних; ресурсів, уваги, емоцій або волі.

6. Окреслено коло чинників, що обумовлюють стресові реаки саме: новизна природно-географічного середовища, умов життєді ності, соціально-психологічних умов взагалі, мікросоціальної групи вчального, мовного, інтернаціонального та культурального макро< ального інтегруючого середовищ. Крім того, при недостатній оптим ності режиму праці і відпочинку, ряд обставин може викликати п втому, насамперед, інтенсивне розумове навантаження при оволо, мовою та суб’єктивно новим навчальним матеріалом.

7. Запропоновано психодіагностичні прийоми дослідження якості а

ції слухачів-іноземців: визначення стану адаптивних ресурсів спосо-м диференціації індивідуально-характерних властивостей і актуально-функціонального стану - у вигляді проби з «інформаційним наванта-гнням»; визначення міри особистісної адаптованості - шляхом дослід-їння вираженості «психологічного захисту»; визначення стану вольо-ї функції - шляхом застосування гіпоксемічної проби.

8. Засоби оптимізації психологічної адаптації слухачів-іноземців мо-уть полягати у проведенні загальнофакультетських психогігієнічних психопрофілактичних заходів; в концентрації зусиль на загально-гльтурному розвитку слухачів з опорою на вищі почуття (інтелекту-:ьні, моральні, естетичні та праксичні); способом управління процесом анскультуральної адаптації може бути балансування стресового впливу іктору нової культури і антистресового впливу фактору нативної мікро-ціальної підтримки; з метою покращання вольової функції бажано робляти у слухічів-іноземців уміння саморегуляції психічного стану. Перспективи подальшої роботи з проблеми психологічної і психо-зіологічної адаптації слухачів-іноземців підготовчого факультету по-гають в наступному:

1. Подальше, більш цілеспрямоване і комплексне застосування зап-понованого нами методу «прогностичної дисоціації» на основі пошуку вих значимих кореляцій психофізіологічних параметрів з об’єктивни-: критеріями дозволить не тільки більш точно проводити прогнозуван-

успішності оволодіння навчальним предметом «мова», але вже на нніх етапах адаптації визначати якості особистості, які здатні прогно-вати успішність подальшого перебігу процесу адаптації.

2. Можливе подальше вдосконалення запропонованої в даній роботі тодики вимірювання адаптивних ресурсів (проба з «інформаційним вантаженням») з варіюванням в більш широких межах розміру перцеп-вного поля (від 9 до 81 клітинок).

3. Доцільно більш цілеспрямовано простежити характер психофізіо-гічних змін в періоді кінця навчального року і весняної сесії, який явився найбільш напруженим з точки зору адаптації.

4. Перспективний напрямок досліджень - встановлення зв’язку вира-іності психофізіологічного стресу з мірою близькості інтегруючої і гивної культур, з соціальним походженням, віком та іншими характе-стиками слухачів-іноземців та студентів-іноземців.

5. У більш широкому контексті належить осмислити явище знижен-психологічної стійкості як механізму адаптації до умов нової культу, до чого спонукає сучасна світова тенденція до інтернаціоналізації

культури завдяки удосконаленню засобів зв’язку, телекомунікацій, ін маційного та культурного обміну.

6. Психолого-педагогічної, педагогічної і, насамперед, філософс категоріальної розробки потребує спосіб загальнокультурного розв слухачів-іноземців з опорою на вищі почуття.

7. Можливим напрямком досліджень може бути вивчення можлі тей мережі Іпіегпеї для дистанційного вивчення української мови хачами-іноземцями ще до їх фактичного прибуття в Україну. Імов що знання мови і набутий певний досвід віртуального спілкування і бути чинником, що пом’якшить акультураційний стрес при фізичі переході до умов нової культури.

8. Слід знайти експериментально-психологічні кореляти, які б д( лили контролювати моменти повторної генералізації фізіологічни: акцій в процесі адаптації до умов нової культури.

9. Потрібно далі розвинути концептуальну основу для виділення хофізіологічних преморбідних типів ризику порушення адаптації за терієм «слабкої ланки»: загальноресурсної, емоційної або вольової ] ляції.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Психологічна адаптація учнів-іноземців в умовах підготовчог вчання. Методичні рекомендації / Під заг.ред. д.м.н. Н.Г.Пшук. - Ві ця: ВДМУ, 1998. - 18 с.

2. Оптимізація психологічної адаптації учнів-іноземців підготої факультету. Практичні рекомендації / Під заг.ред. д.м.н. С.В.Рим Вінниця: ВДМУ, 1998. - 24 с.

3. Типи порушення психологічної адаптації на початку навча* вищому навчальному закладі // Вісник Вінницького державногс дичного університету. - 1998. - №2. - С.471-472.

4. Особливості порушення психологічної адаптації при транскуі ральному переході // Вісник Вінницького державного медичного верситету. - 1999. - №1. - С.59-60.

5. Прогностична дисоціація як психологічний метод дослідження і тації // Психологія. Зб.наук.праць Національного педагогічного ун ситету ім.М.П.Драгоманова. - К, 1999. - Вип. 3(6). - С.84-89.

6. Когнітивний аспект психологічної адаптації при транскульту] йому переміщенні у зв’язку із завданнями психокорекції // В

шшцького державного їедичного університету: -1999. -№2. -С.314-315. . .

7. Дослідження психологічної адагггації слухачів-іноземців підготовчого фа-. шьтеггу // Психологія. Зб.наук.праць Національного педагогічгого університету :. МИДрагоманова: - К, 2000.- Вда. 2(9), ч. П. -С.263-268.

8.Сіресогенні реакції акгавації слухачів-іноземців підготовчого факультету

здичного вузу // Проблеми загальної та педагогічної психології, Зблаук.праць егшуту психології ім.Г.С.Костюка АПНУкраіїїи / За ред. Максименко СД -вне: "Волинські обереги", 2000. - т.П., 4.2; - С.55-58. ■

9. (Співавтор М.І.Томчук) Методи профілактики і корекції порушень пси-

шогічної адаптації студентів у початковий період навчання // Наукові записки інницького державного педагогічного університету ім.М.М,Коцюбинського. ф,1: Педагогіка і психалогія -1999, -№1. -С.120-122: .

10. Застосування проби з інформаційним навантаженням для вимірювання тофізіологічних адаптивних ресурсів // Вісник Вінницького державного ме-нного університету. -1998. -№2.-0.376-377.

11: Мегода дапюстки порушень психологічної адаптації на початку нав-іннй у вузі // Вісник Вінницького державного медичного університету. -1999. ->1.-С.155-156. ■ • . :: : . : .

12. Результати застосування тесту вибору 9 кольорів в процесі адаптації нів-іноземців підготовчого факультету. - Вінниця, 1997. - 9. с. - Укр, - Дзп. в РТГО України. 17.07.1997. №508-Уі97// "Депонированные научные работы", ->98; -№10(321), -№ б/о 77,

13. Динаміка розумової працездатності в процесі адаптації учнів-іноземщв цготовчого факультету за показниками їхньої уваги // Вінницький державний здичний університет імМ.ІЛирогова. Матеріали, з. наукової роботи гівробпників університету / Під ред. проф.В.М.Мсроза. - Вінниця, 1994. - С.59-

14. До психологічних критфіїв адаїггації // XIV Об'єднана наукова медико-

хнічна конференція з міжнародною участю, Матеріали конференції. - Київ-нниця, 1996: - С.76-77. '.... . .. ,

15. Денна динаміка розумової працездатності учнів-іноземщв підготовчого

ікультету медвузу // ХПІ науково-практична конференція вищих медичних кладів освіти І та П рівнів акредшації Вінницького регіону. Матеріали до-гадей/ГолредВ.С.Тарааок. <■ Вінниця; 1997.-С. 11. ,

16. Динаміка ознак астенічного стану- і, адаптація іноземців // Ак-альні птання неврології, психіатрії та наркології. Матеріали науково

практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницької обласш психоневрологічної лікарні ім.О.І.Ющенка (11-13 вересня 1997 р.) Гол.ред. В.Д.Білик, - Вінниця; 1997. - С.141-143. •

17. Динаміка показників нервово-психічного напруження в процеі

адаптації іноземців // Актуальні питання неврології,, психіатрії та на{ кології: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 10( річчю Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім;О.І.Ющен* (11-13 вересня 1997 р.) / Гол.ред. В.Д.Білик. - Вінниця, 1997. - С.14-145: -......... •. •

18. Проба на затримку дихання у іноземних учнів підготовчого фі

культету // Актуальные вопросы неврологии, психиатрии и наркологи на современном этапе. Тездокл. науч>пракг. конф. / Гл.ре, И.Д.Спирина, Л Н.Юрьева. - Днепропетровск ЛПО МКПНЦ, ДГМ> 1997. - С.25-28. . . . : ..,

19. Спроба диференціації понять психічної напруженості, псих логічного і фізіологічного стресу //: Четверта університетська наукові практична конференція молодих учених та фахівців. Тези доповідей Гол.ред. проф.О.Г.Процек. - Вінниця: ВДМУ, 1998. - С.3-4.

Борисенко 0.1. Психологічна адаптація слухачів-інозтц підготовчого факультету вищого медичного закладу освіти. - Рукогні

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічні наук за спеціальністю 19.00.02 - психофізіологія. Інститут психоло) ім.Г.С.Косткжа АПН України, Київ, 2000.: . . ,

Дослідження показало; що до кінця першого навчального року р: психофізіологічних показників адаптації . слухачів-іноземців -1 поліпшується або погіршується, що пов’язано із процесом культурал ної адаптації. Розроблено типологію порушень психологічної адаптаї студентів, зокрема, описано специфічний "транскультуральний" ти Відібрано та запропоновано тести адаптації. Для дослідження адаптаї запропоновано новий метод прогностичної дисоціації. Показано, і індивідуальний ризик порушень адаптації вищий при слабкості акт ваційних механізмів - тонічно-неспецифічних, емоційних або вольов* Рекомендації: психогігієнічні заходи, загальнокультурний розвиток опорою на вищі почуття, саморегуляція психічного стану.. ; -

Ключові слова: адаптація, іноземці, підготовче навчання.

Borysenko A.I. The psychological adaptation of the international idents of preliminary faculty of the higher medical educational tablishment. - Manuscript.

Thesis for a candidat’s degree in Psychological Sciences by speciality .00.02 - Psychophysiology. - G.S.Kostiuk Institute of Psychology of the :ademy of Pedagogycal Sciences of Ukraine, Kyiv, 2000.

The research has shown that by end of the first educational year some ychophysiological signs of adaptation of intern ational students have not idency to improvement or get worse. This is connected with the process cultural adaptation. The typology of disturbances of students’ ychological adaptation is created, in particular, specific «transcultural» эе is describe. Some tests of adaptation selected and suggested. New :thod for research of adaptation («prognostic dissociation») is proposed-e individual risk of disturbances of adaptation is connected with the lakness of activation mechanisms - tomc-nonspesific, emotional or litionaLThe recomendations: psychohygienic measures, general cultural velopment based on higher emotions, self-regulation of mental state. Key words: adaptation, foreigners, preliminary education.

Борисенко А.И. Психологическая адаптация иностранных учащихся ^готовительного факультета высшего медицинского учебного за-дения. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологичес-i наук по специальности 19.00.02 - психофизиология. Институт психо-ии им.Г.С.Костюка АПН Украины, Киев, 2000.

Проведено экспериментально-психологическое исследование зако-яерностей психофизиологической адаптации иностранных учащихся (готовительного факультета медицинского университета.

На большом эмпирическом материале (более 1000 испытуемых эк->иментальной группы и около 500 испытуемых групп контроля и срав-1ия) установлено, что ряд неспецифических психофизиологических :азателей адаптации (параметры внимания, нервно-психическая на-[женность, признаки истощаемости, состояние эмоциональной и во-ой сферы), после преходящего ухудшения на ранних этапах адапта-[, к концу учебного года не улучшается или ухудшается. Неспеци-зеские проявления стресса связываются автором с напряженным ха-тером культуральной адаптации иностранцев, протекающей на фоне енсивной умственной нагрузки.

Разработана типология нарушений психологической адаптации дентов в начале обучения. Выделены типы нарушений: психофизио. ческий, информационно-ментальный, личностный, социально-псиз гический и профориентационный, каждый из которых может иметь то у иностранных учащихся. В частности, у них экспериментальн< явлены выраженные нарушения психофизиологического типа. К того, описан специфический для иностранных учащихся «трансу ральный» тип нарушения адаптации.

К признакам, связаннным с процессом психологической адапт иностранных учащихся отнесены: а) ряд сомато-вегетативных проз ний нервно-психического напряжения и истощения - нарушения аппетита, полового влечения, наличие головокружений, ощущени жести в голове, неприятных и болевых ощущений со стороны ра органов и систем (прежде всего желудочно-кишечного тракта, се{ но-сосудистой и дыхательной систем), шум в ушах, головная боль шечная слабость и тремор, усиление проявлений вегетативного кс нента эмоций (потовыделение, частота дыхания), ощущение общего ? ления; б) объективные данные и данные самоотчета об ухудшении мания (его концентрации, поддержки, переключения) и связанн вниманием функций (понимания прочитанного); в) изменения в оа ваемых проявлениях свойств нервной системы (сила по возбужде? торможению, чувствительность); г) отдельные черты психопатол которые несколько усиливаются (р < 0.05) в связи с учебной нагрз

- к концу рабочего дня и учебного года; д) усиление «психологиче защиты» (показатель по Ь-шкале); е) признаки эмоционального и : вого неблагополучия; ж) значимость для иностранных учащихся с< жания и уровня сложности приемлемой деятельности; з) особеш общения; к) усиление воображения.

Подтверджена выдвинутая гипотеза о закономерном снижении хологической устойчивости как о механизме успешной ПСИХ0Л0ГИЧ1 адаптации; это снижение, однако, может быть и «фактором риска рушения адаптации - при чрезмерной психологической дестабилиз Закономерность такой дестабилизации обусловлена необходимость рестройки психофизиологического и личностного реагирования в ь условиях существования, но индивидуальные реакции могут превь: адекватный уровень и приходить в противоречие с социальными и гогическими требованиями - к умственной работоспособности, аде ности личностного реагирования, настойчивости в учебе и т.д.

Для исследования психологической адаптации предложен новы

I - прогностической диссоциации, заключающийся в учете расхожде-

I прогнозируемых (по психофизиологическим параметрам) и реаль-х достижений в деятельности (в учебе), которое рассматривается как сазатель успешности адаптации. Отобраны и предложены методы для юты с иностранными учащимися. Методики могут быть пригодны для гходиагностики широкого круга лиц с нарушенной адаптацией. Индивидуальный риск затрудненной адаптации иностранных учащихся [зан со слабостью активационных механизмов психической деятель-:ти: тонически-неспецифических, эмоциональных или волевых. Сле-;т учесть, что снижение активации по одному из параметров неред-сопровождается наблюдаемым ее повышением по другим парамет-

и, что создает видимость повышения активности в целом (гиперакти-1Ия).

Рекомендации: психогигиенические и психопрофилактические меры, фавленные на охрану, тренировку и восстановление психофизиоло-еских адаптационных ресурсов; общекультурное развитие иностран-к учащихся с опорой на высшие чувства (интеллектуальные, мораль-эстетические и праксические); балансирование стрессового влия-[ фактора новой культуры и антистрессового действия нативной мик-оциальной поддержки; при проявлениях функциональной гипобулии 1Морегуляция психического состояния.

Ключевые слова: адаптация, иностранцы, подготовительное обуче-